Advies

Ondersteuning door de adviescommissieaardrijkskundige namen in Nederland


De Adviescommissie aardrijkskundige namen in Nederland (AaniN) ressorteert tot en met 2010 onder de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (die samen met het Cultuurfonds van de Bank Nederlandse Gemeenten deze publicatie deels financierde) en zal naar verwachting in de loop van 2011 onderdak vinden bij het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap met wie de KNAW ook in het verleden op naamkundig gebied samenwerkte. De AaniN is samengesteld uit taalkundigen, historici en cartografen en is in de jaren tachtig van de vorige eeuw op verzoek van het ministerie van Binnenlandse zaken ingesteld om gemeentebesturen en andere overheden te kunnen adviseren bij de keuze van nieuwe gemeentenamen. Dat gebeurde vroeger meer dan tegenwoordig. De brochure wil de bekendheid van deze adviesmogelijkheid vergroten. De experts van de commissie verstrekken tegenwoordig tevens adviezen aan overheden, gevraagd of ongevraagd, aangaande andere aardrijkskundige namen in Nederland, zoals waternamen, plaatsnamen, veldnamen of namen van kunstwerken. AaniN kan de verstrekte adviezen, indien de aanvrager zich akkoord verklaart, vervolgens ook opnemen op haar website (www.plaatsnamenadvies.nl), om daarmee concrete praktische voorbeelden en informatie te verspreiden. Indien voor het uitbrengen van een dergelijk advies kosten moeten worden gemaakt, wordt dit vooraf aan de betreffende gemeente/overheidsinstantie gemeld en worden vervolgens duidelijke afspraken gemaakt. Men ontvangt binnen twee weken na ontvangst van een aanvraag om advies een reactie waarin o.a. de termijn wordt vermeld waarbinnen het advies uitgebracht zal worden en eventueel nadere
afspraken worden voorgesteld.

Een verzoek om advies kan schriftelijk worden gericht aan het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (t.a.v. van de AaniN), Postbus 805, 3500 AV, Utrecht, of rechtstreeks aan het secretariaat van
de AaniN via de hierboven genoemde website. Langs die weg kan men ook informatie vragen of bepaalde zaken op het gebied van aardrijkskundige zaken melden.

De†brochure: Aardrijkskundige namen, een gemeentezaak!†verschijnt om gemeenten, andere overheden en overheidsinstanties kort te informeren over wat allemaal speelt wanneer aardrijkskundige namen in het geding zijn. De Adviescommissie aardrijkskundige namen in Nederland stelde het geheel samen. De teksten zijn geschreven door de commissieleden prof. dr. F.J. Ormeling, hoogleraar cartografie aan de rijksuniversiteit van Utrecht (commissievoorzitter), drs. N.J. Bakker, cartograaf, senior adviseur bij het Kadaster en dr. K.F. Gildemacher, naam- en taalkundige en cultuurhistoricus. Deze voerde ook de eindredactie en organiseerde de productie. De commissieleden dr. R.A. Ebeling, oud docent naamkunde aan de rijksuniversiteit van Groningen en prof. dr. A. Quak, hoogleraar Oudgermaanse filologie aan de universiteit van Leiden vormden samen met de schrijvers de redactie. Het overzicht van wettelijke bepalingen e.d. is samengesteld door de VNG. De illustraties zijn afkomstig uit de collecties van de commissieleden. De fotoís op pagina 4 en die op de achterkant zijn van H.W. Fluks. Het fragment van de topografische kaart (voorkant omslag) is beschikbaar gesteld door © Kadaster Geo-Informatie, 2010.

De uitgave verschijnt dankzij de financiŽle ondersteuning van:

† †

De eerste verspreiding van deze brochure naar alle Nederlandse gemeenten komt tot stand dankzij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Exemplaren van de (gratis) brochure kunnen tegen handlingkosten worden aangevraagd via deze website (Contact).